GDPR a zákon o ochraně oznamovatelů

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

MONTGAS, a.s.
se sídlem U Kyjovky 3953/3, 695 01 Hodonín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2405
IČ 25347781

dbá́ o ochranu osobních údajů̊ a prohlašuje, že bude tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů̊ podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Cíl nakládání s osobními údaji

Cílem je zajistit maximální ochranu osobních údajů subjektů údajů při jejich zpracovávání, ať již jsou zpracovávány na základě smlouvy, souhlasu, na základě zákona, či jiného právního důvodu. Při zpracování ctíme zejména tato pravidla:

 • minimalizovat jejich nutný rozsah,
 • chránit je a kontrolovat přístup k nim,
 • vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné.

Zásady a postupy při zpracování

1. Předmět:

Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je např. jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby. Ke shromažďování údajů dochází při výkonu činnosti naší společnosti dle předmětů podníkání zapsaných v obchodním rejstříku, při nákupu zboží, objednávání služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci se smluvními partnery či třetími osobami, při návštěvách a používání webových stránek aj.

2. Správce osobních údajů:

MONTGAS, a.s., se sídlem U Kyjovky 3953/3, 695 01 Hodonín, IČ 25347781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2405

3. Kategorie osobních údajů:

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 • adresní a identifikační údaje,
 • údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost,
 • informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi,
 • informace potřebné́ k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku (např. za využití kamerového systému se záznamem).

Jedná se například o:

- smluvní parneři/zákazníci:
jméno, příjmení, datum narození, bydliště/adresa pro doručování, sídlo, e-mail, telefon, datová schránka, akademický titul, IČ, DIČ, adresa odběrného místa, adresa plnění poskytované služby,číslo měřícího zařízení, EIC/EAN odběrného místa, číslo bankovního účtu, SIPO, identifikave nemovité věci, aj.

- zaměstnanci:
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště/adresa pro doručování, informace o zdravotním stavu (např. zdravotní prohlídky), zdravotní pojišťovna, mzdový výměr, aj.

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména na základě zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisících prováděcích právních předpisů, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ad.),
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud k takovému plnění úkolů správcem bude docházet,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

5. Účely zpracování:

 • plnění povinností uložených společnosti jako správci osobních údajů zákonem, včetně poskytování informací,
 • plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci,
 • správa smluvních závazků a probíhajících smluvních vztahů, včetně jednání se smluvními stranami,
 • zajišťování bezpečnosti webových stránek, sítí, systémů a budov a rovněž ochrana společnosti v soudních sporech a při uplatňování a vymáhání pohledávek mimosoudní cestou,
 • správa každodenních potřeb, například zpracování úhrad a správa finančních účtů, správa smluv, správa webových stránek.

6. Příjemci osobních údajů:

 • dle požadavků zákona: osobní údaje týkající se subjektů údajů můžeme zpřístupňovat veřejným a soudním orgánům, složkám prosazování zákona, v rozsahu vyžadováným zákonem. V případech, kdy je to přípustné podle zákona, můžeme tyto údaje poskytovat také třetím stranám, pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků,
 • třetí strany: veškeré zpracovávání těchto osobních údajů bude probíhat podle našich pokynů a bude v souladu s původními účely.

7. Uchovávání:

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou souhlasem ze strany subjektů osobních údajů.

8. Ochrana osobních údajů:

Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů:

 • uplatňujeme vhodná technická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát,
 • udržujeme ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Tento systém je neustále přizpůsobován za účelem zmírnění provozních rizik a k ochraně osobních údajů při zohlednění uplatňovaných postupů. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých osobních údajů rovněž uplatňujeme příslušná bezpečnostní opatření.

Způsob ochrany osobních údajů zpracovávaných pro jiné správce osobních údajů (kdy působíme jako zpracovatel osobních údajů):

 • pokud budeme zpracovávat osobní údaje jako zpracovatelé osobních údajů, tyto budeme shromažďovat a zpracovávat pouze podle pokynů správce a nebudeme je používat ani předávaat dále k vlastním účelům. Udržujeme kontrolu bezpečnosti informací, jejichž účelem je ochrana osobních údajů. Osobní informace sdělujeme nebo přenášíme pouze podle pokynů správce nebo za účelem výkonu svěřených činností.

9. Vaše práva:

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného právního předpisu se na nás obracet za účelem uplatnění práva:

 • na přístup k osobním údajům,
 • jejich opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
 • výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud byl souhlas odvolán,
 • na omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů,
 • a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak máte právo se na nás obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu, za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Naplnění Vašich práv je umožněno bezplatně a ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. Můžete mít rovněž právo na podání stížnosti u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

10. Souhlas a jeho odvolání:

Vědomým poskytnutím Vašich osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a použitím takových údajů, ve smyslu jak je uvedeno v tomto dokumentu.

V případech, kdy tak vyžaduje platný zákon, budete požádáni o výslovný souhlas.

Máte vždy možnost zdarma vyjádřit námitku proti použití Vašich osobních údajů, nebo odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

11. Automatizované rozhodování:

Neprovádíme automatizované rozhodování.

12. Kontaktní údaje:

Bude-li s námi chtít komunikovat ve věcech týkajících se osobních údajů, nebo v případě dotazů, připomínek nebo stížností, můžete nás kontaktovat:

 • datovou zprávou, ID datové schránky: taee9ca,
 • e-mailem na adresu info@montgas.cz se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu,
 • osobně v sídle společnosti MONTGAS, a.s., po ověření totožnosti (např. předložením dokladu totožnosti),
 • poštovní zásilkou zaslanou do sídla společnosti MONTGAS, a.s. podepsanou žadatelem s úředně ověřeným podpisem.

Jméno: Pavla Dvoracká

Telefon: +420 518 700 152

E-mail: dvoracka@montgas.cz

Zavazujeme se, že budeme řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání Vašich osobních údajů.

13. Úpravy tohoto dokumentu:

Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.